Jaktledarinstruktion 2024-25

 1. Jaktledare skall vara utsedd vid varje jakttillfälle. Om ordinarie jaktledare ej kan delta i jakten skall annan jaktledare utses genom ordinarie jaktledares försorg.
 2. Jaktledare ansvarar för att jakten följer de riktlinjer som beslutats av JUA ÄSO älgskötselplan.
 3. Jaktledaren skall vid behov ålägga passkytt att åtgärda brister som kan äventyra säkerheten.
 4. Jaktledaren skall ta fram skriftliga anvisningar (säkerhetsbestämmelser) för jakten till deltagarna. Anvisningarna skall kvitteras av varje jaktdeltagare innan jakt får inledas. Jaktledare skall även ta fram regler för att gå med hund under gemensamhetsjakt. Ovanstående anvisningar och regler skall fastställas av jaktstämma.
 5. Jaktledare svarar för att sådana sambandsbestämmelser tillämpas under jakten så att avskjutningsbestämmelserna kan följas.
 6. Jaktledare skall kontrollera att deltagande jägare uppvisar:
  -statligt jaktkort                    -vapenlicens
  -ansvarsförsäkring                  -jakträttsbevis
  -jaktgästbevis                        -intyg över godkänt skjutprov
  -utfärdade anvisningar för älgjakt
 7. Jaktledare skall informera varje jaktdeltagare om skyldigheten att följa utfärdade regler och anvisningar samt att åtlyda jaktledarens anvisningar.
  Jaktledaren skall tillrättavisa och eventuellt avvisa jaktdeltagare från jakten som
  - bryter mot jaktstämmans fastställda regler för jaktutövningen
  - inte följer jaktledares anvisningar för jakten
  - handskas vårdslöst med skjutvapen
  - är onykter
  Jaktledares åtgärder skall anmälas till styrelsen
  Bryter jaktdeltagare mot avskjutningens omfattning och inriktning skall jaktledare snarast anmäla detta till styrelsen som beslutar om eventuell vidare åtgärd.
 8. Jaktledare skall före varje jakttillfälle ha försäkrat sig om att en hund som är särskilt tränad att spåra upp skadat vilt skall kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen. Jaktledaren är skyldig att organisera och leda eftersök.
 9. Jaktledare skall informera varje jaktdeltagare att denne skall bära rött hattband eller motsvarande kännetecken.
 10. Jaktledaren är ansvarig för att skjutna älgar avrapporteras enligt bestämmelserna och att underlaget för älgobs vidarebefordras.
 11. Jaktledare har beslutanderätt vilka och hur många hundförarekipage som skall användas under jaktdagen.
 12. För att skapa hög trivselfaktor och god stämning i jaktlaget skall jaktledare lyssna på jaktkamraternas berättigande synpunkter och om möjligt ta hänsyn till deras önskemål och uppfattningar.