Jaktstämma 2023

Järvsö-Sörby VVO                                         

 

Protokoll vid ordinarie jaktstämma.

 

Dag:                              Måndag 24 april 2023          Tid:                   1800

Plats:                            JärvsöbadenKramsta Gästgård

 

1                 Mötet öppnas av Lars Dahlgren och därefter höll vi en tyst minut för vår bortgångne jaktkamrat Sigurd Svensson som lämnade jordelivet 21 februari i en ålder av 78 år samt hans bror Ivan Svensson som lämnade oss 22 april i en ålder av 73 år. Även Heinz Hoffert har under vintern (januari) tragiskt förolyckats i en ålder av 71år

 

2                 Val av presidium

 1. a) Ordförande - Lars Dahlgren
 2. b) Sekreterare - Sara Malmquist
 3. c) Justerare tillika rösträknare – Ingvar Karlsson, Martin Svensson

 

3                 Fråga om stämman är behörigen utlyst. – LJP 13/4 samt facebook och hemsida

 

4                 Godkännande av dagordning – ja

 

5                 Fastställande av röstlängd. Godkännande av fullmakter. – inga fullmakter

 

6                 Styrelsens verksamhetsberättelse.               godkänd                        bilaga 1

 

7                 Styrelsens kassara                                       godkänd                        bilaga 2

 

8                 Revisorernas berättelse.                               godkänd                        bilaga 3

 

9                 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen -           beviljas

 

10               Fråga om användning av eventuellt överskott från räkenskapsåret.

                   Stämman föreslår att överskottet tillförs föreningens kassa

 

11               fastställande av regler för jaktutövning:

 

 1. a) Älgjakt skall utövas som gemensamhetsjakt. - ja
 2. b) Stämman föreslås att jakt på björn, varg, järv, lo samt vildsvin får bedrivas som gemensamhets- och områdesjakt inom hela Järvsö-Sörby VVO under         myndigheternas beslutade jakttid. Detta för att förhindra skador förorsakade av dessa djur. - ja
 3. c) All övrig jakt utövas som områdesjakt. -                 ja
 4. d) Jaktstämmans instruktioner för jaktledare.             bilaga 4
 5. e) Regler för deltagande med hund.                           bilaga 5     
 6. f)                                                                                bilaga 6

Sara tar med till JUA årsmöte för att se över övriga vvo och få aktuell samverkan

 

12        Fastställande av avgifter. Observera att kontanthanteringen har upphört.

            Alla transaktioner regleras hädanefter via VVO bankgiro.

 1. a) Jakträttsbevis älg         450 kr
 2. b) Jakträttsbevis småvilt   250 kr
  Om skottlista lämnas in för sent (efter 1 april) eller inte alls kostar det nya jakträttsbeviset för småvilt 500 kr.
 3. c) Jaktgästbevis älg         100 kr

            Jaktgästbevis småvilt   100 kr

 

            Jaktgästbevis anses vara löst när inbjudande medlem meddelar kassören:

                   - Inbjudande medlem

                   - Jaktgästens namn

                   - Datum för jakten

           Betalning till VVO Bg 5796-0007 eller Swish 123 651 88 31 sker snarast
          efter genomförd jakt. Vid betalning anges samma uppgifter som vid anmälan.

                   Vid varje jakttillfälle får 2 gäster inbjudas per jagande medlem.

Inga jaktgäster under älgjaktsveckan. Då älgjakt genomförs som gemensamhetsjakt så måste eventuella jaktgäster föranmälas och godkännas av jaktledare

.

 1. d) Årskort småvilt får lösas av fastboende inom VVO. Avgiften är 2000 kr.

                   Om skottlista lämnas in för sent (1 april är deadline) eller inte alls kostar det   nya årskortet 2200 kr. Ingen jaktgäst är tillåten på årskort.

 

 1. e) Upplösen av mark                           5 kr/ha
 2. f) Ny älgjägare                                    1500 kr (engångsavgift)
 3. g) Skottpremier på predatorer för medlemmar

                                     Räv, grävling, mård    200 kr

                                     Mås- och kråkfåglar     10 kr

                                     Mink                           300             Genom Järvsö FVO

                   Vilt som berättigar till skottpremie visas upp för medlem av styrelsen eller för         Bertil Olsson alt. Gert Lasshans. (senaste året endast 1 räv)

 

13      Framställningar från styrelsen/ Motioner från medlemmar.
        a)                Styrelsen föreslår att icke medlemmars möjlighet till predatorjakt förlängs till nästkommande ordinarie jaktstämma. – ja
b)     Styrelsen föreslår att älgjakten i september startar fredagen den
1 september och oktoberjakten startar måndagen den 9 oktober. - ja

14               Upplåtelse av jakträtt och/eller överlåtelse av jakträtt.

                   Patrik Lodin – småvilt

 

15               Antagande av nya medlemmar/anslutning av mark till VVO.

                   Inga ansökningar inkommit

 

16               Ersättningar:
          En resepott om 6000 kr (18,50 kr/mil) att disponeras av styrelsen.

                   Revisorerna arvoderas med 300 kr/person


17               Val av ordförande     1 år                  nuv.            Lars Dahlgren - omval

 

18               Val av ledamot          2 år                  nuv.            Tomas Pallars  fä omval

                              ledamot         2 år                  nuv.            Gunnar Malmquist   sf fä     omval                     suppleant                 2 år                   nuv.            Anders Jonsson omval

 

övrig styrelse som är valda till 2024

ledamot                                                                            Sara Malmquist

ledamot                                                                            Konrad Eriksson     fä

suppleant                                                                          Patrick Högström   fä

 

hälften av styrelsens ledamöter måsta vara fastighetsägare (fä) eller ställföreträdare (sf fä) till fastighetsägare

 

19               Val av revisor            1 år                            nuv.           Anders Svensson - omval

                   revisor                      1 år                            nuv.            Martin Svensson - omval

                   suppleant                  1 år                            nuv.            Oskar Nilsson - omval

 

20               Val av jaktledare        1 år                            nuv.            Tomas Pallars  - omval

                                                    1 år                            nuv.            Gunnar Malmqvist - omval

21               Val av huvudskjutledare  2 år                       nuv. Andreas Malmquist - omval

 

22               Val av ansvarig för                                                              

                   -jakträttsbevis

                   -årskort

                   -jaktgästbevis

                   -skottlistor                      1 år                        nuv.         Kassören - omval

                                                                                            

23               Val av 2 ombud ÄSO      1 år                        nuv           Gunnar Malmquist

nuv.              Sara Malmqvist omval

 

24               Val av ombud JVK          1 år                         nuv.           Erik Höök

 

25               Val av rovviltsansvarig   1 år                          nuv.           Andreas Malmquist - omval

 

26               Val av viltvårdssamord.    1 år                        nuv.            Janne Persson- omval

 

27               Val av valberedning     1 år                             nuv.            Andreas Malmqvist omval

                                                      1 år                             nuv.            Christina Lasshans omval

 

28               Anmälan till älgjakt.

För att få delta under älgjaktsveckan med start den 9 oktober skall jakträttsbevis älg och eventuell upplösen vara betalt före 31 augusti. Detta för att jaktledarna ska ges tid att förbereda älgjaktsveckan.

 

Den som ej önskar delta under älgjaktsveckan utan istället vill delta kanske under septemberjakten och/eller efterjakter, kan lösa sitt jakträttsbevis innan jakten. Kvitto på betalda avgifter samt övriga handlingar uppvisas för jaktledaren i kojan före jaktens början.

 

Inga jaktgäster under älgjaktsveckan. Då älgjakt genomförs som gemensamhetsjakt så måste eventuella jaktgäster föranmälas och godkännas av jaktledare

 

Inbetalning av alla avgifter skall ske till VVO bankgiro 5796-0007 eller
Swish 123 651 88 31

 

 

29               Skjutprov   Förslag från medlemmar: - antaget

Gamla brons provet dvs 4 träff på stående och tre träff på två serier på löpande eller upp till 12 serier (dvs 48 skott)

 

                   Vandringspriset: De två bästa löpande serierna på VVO skjutbana.

                  Jägare som avlägger prov på annan bana skall uppfylla minst                                                       samma krav och lämna skjutintyg till jaktledare.

                   Björnjägare är skyldiga att avlägga björnpasset.

 

30               Skjutdagar   Älg                               5 aug samt 6 aug                          0900-1300

                                                                        12 aug samt 13 aug                        0900-1300

Björn              13 aug                                           samling 1300

 

 

31      Övriga frågor


*Skjutbanan                          godkänd för en ny 5-årsperiod.

 

Behov över att se över motorn – köp av ny motor- kassören får i uppdrag att söka lämplig motor och ta hjälp att byta motor och remmar

 

Lite fix inför nästa besiktning men vi har ju nu 5 år på oss att ordna vallen mm


*Extra jaktstämma ska avhållas innan septemberjakten.
lördagen den 12 augusti kl 1300 i kojan med beslut angående jaktregler för 2023-2024 samt beslut om köttdelning/försäljning, frånvaro/upplösen, städdag mm).

 

*Under punkten ekonomi uppkom frågan om utbetalning för älgdragaren när man väljer att avsluta jaktdeltagande

Efter att ha kollat tidigare protokoll så finner vi att de som var med och löste älgkort 2017 har rätt att få återbetalning 1000kr om de ansöker när de går ut ur jaktlaget. Från 2018 blev det en ny avgift för nya älgjägare på 1500kr som täcker alla inventarier och utgifter

 

*Utsättning av saltstenar bör inte ske på nyplanteringar, är bra att kolla av med markägare innan man sätter ut saltsten. Bör sättas vid myrmark och andra vattendrag

 

*Blommor till Tomas och Lars då de trots besked om att ej vara tillgängliga för omval ändå ställde upp ytterligare period

 

*Hemsidesansvarig Lars Dahlgren avsäger sig och lämnar över det uppdraget till Ingvar Karlsson. Vi har bytt webhotells leverantör och Ingvar har alla inloggningar sedan tidigare

32               Delgivning av stämmoprotokoll. Finns tillgängligt hos sekreteraren,          Sörbykojan och hemsidan (www.jarvsosorbyvvo.se)

 

33               Mötet avslutas och ordförande tackar för bra uppslutning

 

 

 

Ordförande: Lars Dahlgren                                                                     Sekreterare: 

 

……………………………                                                                 ………………………………

 

 

 

Justerare: Martin Svensson                                              Justerare: Ingvar Karlsson

 

 

…………………………….                                           ………………………………..

 

 

 

 

Närvarande; Lars Dahlgren, Andreas Malmquist, Gunnar Malmquist, Sara Malmquist, Patrick Högström, Tomas Pallars, Ingvar Karlsson, Konrad Erikson, Sara Pallars, Christina Lasshans, Gert Lasshans, Anders Svensson, Martin Svensson, Janne Persson, Erik Viking Höök, Anders Jonsson (16st)