Jaktstämma 2024

Järvsö-Sörby VVO                                        

 

Protokoll vid ordinarie jaktstämma.

 

Dag:                             Fredagen den 19 april 2024          Tid: 1900

Plats:                            JärvsöbadenKramsta Gästgård

 

 • Mötet öppnas

 

Tyst minut för Bengt Halvarsson som avled 3 januari 2024

 

2                Val av presidium

 1. a) Ordförande                                                      Stämman utser Lars Dahlgren
 2. b) Sekreterare                                                       Stämman utser Lars Dahlgren
 3. c) Justerare tillika rösträknare            Stämman utser Ingvar Karlsson och
            Janne Persson

 

3                Fråga om stämman är behörigen utlyst. Stämman godkänner utlysningen av                     stämman

 

4                Godkännande av dagordning.        Stämman godkänner dagordningen                                

 

5                Fastställande av röstlängd. Godkännande av fullmakter.

                  Stämman fastställer röstlängden. Inga fullmakter.

6                Styrelsens verksamhetsberättelse.                     bilaga 1

                  Stämman godkänner verksamhetsberättelsen

7                Styrelsens kassarapport.                                                                       bilaga 2

                  Stämman godkänner kassarapporten

8                Revisorernas berättelse.                                                                        bilaga 3

                  Läggs till handlingarna

9                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.                                 

                  Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023-24

10              Fråga om användning av eventuellt överskott från räkenskapsåret.

                  Styrelsen föreslår att överskottet tillförs föreningens kassa.                 

                  Stämman godkänner styrelsens förslag

11              Förslag för fastställande av regler för jaktutövning:

 

 1. a) Älgjakt skall utövas som gemensamhetsjakt.
 2. b) Stämman föreslås att jakt på björn, varg, järv, lo samt vildsvin får bedrivas som gemensamhets- och områdesjakt inom hela Järvsö-Sörby VVO under     myndigheternas beslutade jakttid. Detta för att förhindra skador förorsakade av dessa djur.                                                                          
 3. c) All övrig jakt utövas som områdesjakt.
 4. d) Jaktstämmans instruktioner för jaktledare.                  bilaga 4
 5. e) Regler för deltagande med hund.                                bilaga 5
 6. f)

 

12              Fastställande av avgifter. Observera att kontanthanteringen har upphört.

                  Alla transaktioner regleras hädanefter via VVO bankgiro. –

          Styrelsens förslag:

 1. a) Jakträttsbevis älg                            450 kr
 2. b) Jakträttsbevis småvilt                     250 kr
  Om skottlista lämnas in för sent (efter 1 april) eller inte alls kostar det nya jakträttsbeviset för småvilt 500 kr.
 3. c) Jaktgästbevis älg                            100 kr

              Jaktgästbevis småvilt                     100 kr

 

                  Jaktgästbevis anses vara löst när inbjudande medlem meddelar kassören:

                  - Inbjudande medlem

                  - Jaktgästens namn

                  - Datum för jakten
                  Stämman beslutar att inbjudande medlem skall vara närvarande under jakten

 

                  Betalning till VVO Bg 5796-0007 eller Swish 123 651 88 31 sker före
          genomförd jakt. Vid betalning anges samma uppgifter som vid anmälan.

                  Vid varje jakttillfälle får max 2 gäster inbjudas per jagande medlem.

                  Inga jaktgäster under älgjaktsveckan               

.

 1. d) Årskort småvilt får lösas av fastboende inom VVO. Avgiften är 2000 kr.

                  Om skottlista lämnas in för sent (1 april är deadline) eller inte alls kostar det               nya årskortet 2250 kr. Ingen jaktgäst är tillåten på årskort.

 

 1. e) Upplösen av mark                          5 kr/ha
 2. f) Ny älgjägare                                   1500 kr (engångsavgift)
 3. g) Skottpremier

                                    Räv, grävling, mård      200 kr

                                    Mås- och kråkfåglar     10 kr

                                    Mink                             300kr                 Genom Järvsö FVO

 

                  Vilt som berättigar till skottpremie visas upp för medlem av styrelsen eller för                                            Bertil Olsson alt. Gert Lasshans.
                 

                  Stämman godkänner styrelsens förslag pkt a-g

13      Framställningar från styrelsen/ Motioner från medlemmar..
        (inga inkomna)

14              Upplåtelse av jakträtt och/eller överlåtelse av jakträtt.

                  Tre upplåtelser och en överlåtelse har inkommit och godkändes av stämman.

15              Antagande av nya medlemmar/anslutning av mark till VVO.

                   Inga ansökningar om medlemskap har inkommit och ingen anslutning av
                  mark har skett.

16              Ersättningar:
                  En resepott om 6000 kr (18,50 kr/mil) att disponeras av styrelsen.

                  Revisorerna arvoderas med 300 kr/person      

                  Stämman godkänner ersättningarna.

17              Val av ordförande                          1 år                              nuv.                  Lars Dahlgren

 

18              Val av ledamot                               2 år                              nuv.                   Ingvar Karlsson

ledamot                      2 år                              nuv.                 Konrad Eriksson                     ledamot                        2 år                             nuv.            Sara Malmquist
suppleant                    2 år                              nuv                 Patrick Högström

19              Val av revisor                                 1 år                              nuv.                  Anders Svensson

                                     revisor                         1 år                              nuv.                  Martin Svensson

                                     suppleant                     1 år                              nuv.                  Oskar Nilsson

 

20              Val av jaktledare                             1 år                              nuv.                  Tomas Pallars

                                                                           1 år                              nuv.           Gunnar Malmqvist

21              Val av huvudskjutledare                 2 år                              nuv. Andreas Malmquist

 

22              Val av ansvarig för                                                            

                  -jakträttsbevis     -årskort     -jaktgästbevis      -skottlistor                                    

                                                   1 år                                   nuv.                  Kassören

                                                                                          

23              Val av 2 ombud ÄSO   1 år                              nuv.   Gunnar Malmquist

nuv.               Sara Malmquist

 

24              Val av ombud JVK       1 år                              nuv.            Erik Höök

 

25              Val av rovviltsansvarig 1 år                              nuv.   Andreas Malmqvist

 

26              Val av viltvårdssamord.                  1 år                              nuv.                  Janne Persson

 

27              Val av valberedning     1 år                              nuv.                  Andreas Malmquist

                                                        1 år                              nuv.           Christina Lasshans

Samtliga förtroendevalda enligt pkt 17-27 omvaldes

28              Anmälan till älgjakt.

 

För att få delta under älgjaktsveckan med start oktober skall jakträttsbevis älg och eventuell upplösen vara betalt före 31 augusti. Detta för att jaktledarna ska ges tid att förbereda älgjaktsveckan.

Den som ej önskar delta under älgjaktsveckan utan istället vill delta kanske under eventuell septemberjakt och/eller efterjakter, kan lösa sitt jakträttsbevis innan jakten.

 

Kvitto på betalda avgifter samt övriga handlingar uppvisas för jaktledaren i kojan före jaktens början.

Inbetalning av alla avgifter skall ske till VVO bankgiro 5796-0007 eller
Swish 123 651 88 31

 

 

29              Skjutprov   Styrelsens förslag: fortsätta med gamla bronsprovet eller vid problem att klara det, minst 12 serier (dvs 48 skott)

 

                                                       De två bästa löpande serierna på VVO skjutbana.

                                                      Jägare som avlägger prov på annan bana skall uppfylla minst                                                                       samma krav och lämna skjutintyg till jaktledare.

                                                      Björnjägare är skyldiga att avlägga björnpasset.

 

30              Skjutdagar                   Älg                             10 aug samt 11 aug        0900-1300

                                                                                          17 aug samt 18 aug        0900-1300

                                                      Björn                           18 aug                           samling 1300

           Stämman godkänner styrelsens förslag angående skjutprov och skjutdagar.

             Andreas Malmquist har erövrat vandringspriset för gott. Erik Höök och
             Ingvar Karlsson samverkar för att anskaffa ett nytt vandringspris.

 

31              Övriga frågor

*            extra jaktstämma bör hållas innan septemberjakten.
           Om stämman beslutar att hålla en extra jaktstämma, förslagsvis lördagen den 17 augusti kl                    1300 i kojan, med beslut angående jaktregler för 2024-2025 samt beslut om                                           Köttdelning/försäljning, städdag mm). Om ej måste beslut enligt ovan fattas på denna stämma.

         Stämman beslutar att extra jaktstämma ska avhållas lördagen den 17 augusti kl. 1300 i jaktkojan

 

*            Skall vi ha kojan försäkrad – kostnad 2807kr

               Stämman beslutar att avsluta försäkring på kojan och omkringliggande byggnader

*              Vad krävs för att jaktträna inom vvo?

                  Stämman beslutar att för jaktträning skall följande villkor vara uppfyllda:
-                 Hundföraren skall ha jakträtt på aktuellt djurslag
-                 Hundföraren skall ha löst jakträttsbevis för det vilt som avses.

*               Begränsning av tilldelning av råbock

                 En oproportionerlig avskjutning mellan råbock (11), get (2) och kid (1) har gjort att stämman                   beslutat att begränsa avskjutningen av råbock till 8 under jaktåret 2024-25.Varje fälld råbock                   skall inrapporteras till Ingvar Karlsson som fortlöpande lägger upp på hemsidan hur många                     bockar som fortfarande är lovliga.

*                Spillningsinventering - älg– dags igen, vi vet dock inte när och vart ännu.

-                Sara och Peter är beredda att ta på sig ansvaret och frivilliga kan gärna kontakta dem.                              Läggs  isf ut mer info på facebook

32              Delgivning av stämmoprotokoll. Finns tillgängligt hos sekreteraren,                Sörbykojan                          och  hemsidan (www.jarvsosorbyvvo.se)

 

33              Mötet avslutas
Lars Dahlgren                                                                                                       
Ordförande och utsedd att föra protokoll

                       Justeringsmän                           Ingvar Karlsson                  Janne Persson