Sörby vvo

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter i Järvsö Sörby VVO

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du beviljats medlemskap i föreningen (och komplettering eller justering av sådana uppgifter), dvs namn, adress, telefonnummer, e-postadress och fastighetsuppgifter, kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning och föreningens stadgar.

Det kan gälla att föra medlemsförteckning, administration av avgifter, och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Även personuppgifter som inhämtas under tiden du är medlem i föreningen kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningar.

Dessa sparas under den tid som är nödvändig för att föreningen ska kunna fullgöra sina skyldigheter, dock längst så länge du är medlem i föreningen och till dess du fullgjort dina skyldigheter mot föreningen. Dessa uppgifter sparas i högst fem år.  

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man annat än i de fall det föreligger rättslig skyldighet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas.

Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då styrelsen.

Personuppgiftsansvarig i föreningen är styrelsen.

Datainspektionen övervakar tillämpningen av regelverket avseende behandling av personuppgifter och är den myndighet till vilken klagomål kan lämnas om man anser att regelverket inte efterlevs.

Styrelsen

Sörby Järvsö VVO